ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ ANNGLE

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ anngle.org/th (“เว็บไซต์แองเกิ้ล”) เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นและดำเนินการโดยบริษัท แอนน์เกิ้ล(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อความเชื่อมั่นและความเข้าใจอันดีในการใช้บริการ กรุณาอ่านคำชี้แจงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆในการใช้บริการเว็บไซต์แองเกิ้ลอย่างถี่ถ้วน ดังนี้

นโยบายส่วนบุคคล (Privacy Policy)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์แองเกิ้ลนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของเว็บไซต์แองเกิ้ล ซึ่งเว็บไซต์แองเกิ้ลจะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด โดยปัจจุบันเว็บไซต์แองเกิ้ลได้ใช้ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์แองเกิ้ลโดยเคร่งครัด

การใช้บริการเว็บไซต์แองเกิ้ล ตามปกติท่านสามารถใช้งานได้ทันทีโดยเว็บไซต์แองเกิ้ลจะไม่ร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ จากท่าน เว้นแต่เป็นการรวบรวมข้อมูลบางส่วนเพื่อเก็บหรือวิเคราะห์ผลทางสถิติ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามที่กฎหมายกำหนด

เว็บไซต์แองเกิ้ลมีบริการแจ้งเตือนการอัพเดทบทความล่าสุด โดยผู้ใช้บริการต้องคลิกปุ่มสีแดงที่มีสัญลักษณ์รูประฆังทางด้านซ้ายล่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์ หากผู้ใช้บริการตกลงรับการแจ้งเตือน เมื่อมีการอัพเดทบทความล่าสุดในเว็บ ANNGLE จะมีแถบแจ้งเตือนขึ้นมาที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งบริการนี้ไม่ได้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆนอกจากจำนวนสถิติผู้ตกลงรับการแจ้งเตือนเท่านั้น

ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์และข้อมูลการทำธุรกรรมต่างๆ ระหว่างเว็บไซต์แองเกิ้ลและผู้ใช้บริการจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้เว็บไซต์แองเกิ้ลจะไม่เปิดเผยใดๆ เว้นแต่
1. เว็บไซต์แองเกิ้ล ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการเพื่อการใช้บริการและ/หรือรักษาผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการเอง
2. เพื่อการติดต่อสื่อสาร การแจ้งข้อมูลการบริการ การแก้ปัญหาในการให้บริการ การศึกษาพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของเว็บไซต์แองเกิ้ลให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์แองเกิ้ลขอสงวนสิทธิในการ ปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เสียหายหรือสูญหายเนื่องจากความผิดพลาดใดๆระหว่างส่งข้อมูลระหว่างเว็บไซต์แองเกิ้ลกับผู้ใช้บริการ เหตุสุดวิสัยใดๆ การถูกจารกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Hack) และ/หรือการกระทำใดๆที่ขัดกฎหมาย ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเกิดจากบุคคลใดๆก็ตาม

ข้อสงวนสิทธิ (Disclaimer Policy)

ข้อมูลที่เว็บไซต์แองเกิ้ลได้รับจากท่าน เว็บไซต์แองเกิ้ลจะนำมาเป็นข้อมูลในการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อพัฒนาให้บริการเว็บไซต์แองเกิ้ลให้มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ

ข้อมูล ข่าวสาร บทความ ภาพประกอบ รูปถ่าย เสียงประกอบ ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ และส่วนประกอบอื่นใดทั้งหมดในเว็บไซต์ (“เนื้อหา”) ทั้งหมดนี้เว็บไซต์แองเกิ้ลเป็นเพียงผู้ให้บริการการเข้าถึงเนื้อหาต่างๆ หรือเป็นสื่อกลางที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการและเจ้าของข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นเท่านั้น เว็บไซต์แองเกิ้ลไม่ใช่เจ้าของหรือตัวแทนของเนื้อหา และไม่สามารถตรวจสอบหรือทราบถึงแหล่งที่มาของข้อเท็จจริงของเนื้อหาได้ทั้งหมด ดังนั้นเว็บไซต์แองเกิ้ลจึงไม่รับรองความถูกต้องใดๆของเนื้อหาและไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดของเนื้อหา รวมทั้งความรับผิดใดๆต่อเจ้าของเนื้อหา ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลภายนอกใดๆทั้งสิ้น

ในบางส่วนของเว็บไซต์แองเกิ้ลอาจมีจุดเชื่อมโยงไปเว็บไซต์หรือเว็บเพจอื่น (Link) ซึ่ง เว็บไซต์แองเกิ้ลมิใช่เจ้าของหรือตัวแทนข้อมูลเหล่านั้น ดังนั้นเว็บไซต์แองเกิ้ลไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล และไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมต่อความผิดพลาดของข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งความรับผิดชอบจากสินค้าหรือบริการใดๆ และผู้ใช้บริการยอมรับว่าเว็บไซต์แองเกิ้ลไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ ในความเสียหายอันเกิดจากไวรัสหรือโปรแกรมไม่พึงประสงค์ที่มีผลหรือน่าจะมีผลต่อซอฟท์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ของผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผลมาจากการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือเว็บเพจอื่น

ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่าเว็บไซต์แองเกิ้ลไม่มีความรับผิดชอบต่อการไม่สามารถเข้าใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ไม่ว่าในกรณีใดๆ

ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property)

บรรดาข้อความ เนื้อหา ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรือส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ แนวคิด รูปแบบการนำเสนอ ซอฟท์แวร์สำหรับใช้ให้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร หรือสิทธิอื่นที่กฎหมายให้การคุ้มครองทั้งหมด ที่ปรากฏในเว็บไซต์แองเกิ้ลเป็นลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์แองเกิ้ลแต่เพียงผู้เดียว การลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆจากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์แองเกิ้ล เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และ/หรือสิทธิต่างๆของเว็บไซต์แองเกิ้ล เว็บไซต์แองเกิ้ลมีสิทธิดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยเด็ดขาดทันที

ติดต่อสอบถาม
หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์แองเกิ้ล หรือต้องการเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้กรุณาติดต่อมาที่ info@anngle.net หรือ http://th.anngle.org/contact

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save